loading...

هواشناسی بروز شهرستان گراش

در این بخش تعدادی از پرکاربردترین واژگان هواشناسی به همراه برابرنهاد فارسی آنها آورده شده است. هدف از تهیه و ارائه این فهرست علاوه بر آشناتر شدن کاربران با واژگان تخصصی هواشناسی، ترویج فرهنگ استفاده ا

محمود آذرایین بازدید : 1169 سه شنبه 11 آبان 1395 نظرات (0)

در این بخش تعدادی از پرکاربردترین واژگان هواشناسی به همراه برابرنهاد فارسی آنها آورده شده است. هدف از تهیه و ارائه این فهرست علاوه بر آشناتر شدن کاربران با واژگان تخصصی هواشناسی، ترویج فرهنگ استفاده از آنها به ویژه از طرف دانشجویان و کاربران تخصصی هواشناسی است. همان گونه که امروزه به راحتی از واژگانی چون هواپیما، فرودگاه، دانشگاه، دماسنج و فشارسنج استفاده می کنیم، امید است در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند و شاهد کاربرد هر چه بیشتر واژه های فارسی به جای برابرنهاد انگلیسی آنها باشیم. توسعه روزافزون دانش وظیفه همه ما را در به کارگیری و ترویج این واژگان دوچندان می کند.

شایان گفتن است بخش فیزیک و هواشناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از قدیمی ترین و کوشاترین بخش های فرهنگستان به شمار می رود و استادان این رشته با صرف زمان های زیاد به پژوهش و گزینش این واژه ها پرداخته اند. اگرچه در گزینش هر واژه بیشترین وسواس و دقت به کار رفته است اما تنها دانش پژوهان و کاربران هستند که میتوانند نتیجه این زحمات را به بار بنشانند. جای بسی خوش وقتی است که در گفتار و نوشتار روزانه خود دیگر از واژگانی همچون «طیاره» و «ترمومتر» استفاده نمی کنیم و به جای آن «هواپیما» و «دماسنج» را به کار می بریم. کاربران محترم می توانند برای آگاهی دقیق تر و آشنایی بیشتر با برابرنهادهای واژگانی که در این فهرست کوتاه نیامده است، به تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا کتاب های «فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان» مراجعه کنند.

  A
درآشامی، جذب absorption
برافزایش accretion
بارش تجمعی، بارش انباشتی accumulative precipitation
درستی، صحت، دقت accuracy
بی دررو adiabatic
فرارفت advection
هوانوردی aeronautics
هوامیز، هواویز aerosol
آزمینگرد ageostrophic
انبوهش aggregation
هوا air
توده هوا (ها) air-mass (es)
بسته هوا (ها) air-parcel (s)
آلودگی هوا air pollution
هسته های ایتکن Aitken nuclei
سپیدایی albedo
ارتفاع سنج altimeter
ارتفاع، فرازا altitude
ابر فرازکومه ای altocumulus cloud
ابر فرازپوشنی altostratus cloud
باد دشتکوه، باد فراشیب anabatic wind
تحلیل analysis
بادسنج anemometer
واچرخند anticyclone
واچرخندی anticyclonic
ابر سندانی anvil cloud
اقلیم خشک arid climate
خشکی، کم آبی aridity
فرازیدن، صعود ascend
فرازش ascent
جو atmosphere
لایه مرزی جو atmospheric boundary layer
شفق قطبی aurora
اعتدال پاییزی autumnal equinox
بهمن avalanche
   
  B
داده های زمينه background data
پسگردی backing
کژفشار baroclinic
کژفشاری baroclinicity
فشارسنج barometer
فشارورد barotropic
گرايست، اُريبی bias
لایه مرزی boundary layer
نسیم breeze
شناوری buoyancy
   
  C
درجه سلسیوس Celsius degree
آشوب chaos
آشوبناك chaotic
گردش circulation
اقلیم، آب و هوا climate
اقلیم شناسی، آب و هواشناسی climatology
بارورسازی ابر cloud seeding
ابرناکی cloudiness
ابرناک، ابری cloudy
برافزایش، انعقاد coagulation
همامیزی coalescence
ابر سرد cold cloud
جبهه سرد cold front
میعان condensation
تراز میعان condensation level
هسته میعان condensation nucleus
پربند contour
همرفت convection
همگرایی convergence
سرمایش cooling
بلور crystal
ابر کومه ای بارا cumulonimbus cloud
ابر کومه ای cumulus cloud
چرخندزایی cyclogenesis
چرخندزدایی cyclolysis
چرخند cyclone
چرخندی cyclonic
باد چرخگرد cyclostrophic wind
   
  D
داده گواری data assimilation
چگالی density
نهشت deposition
وافشاری depression
فرود، نزول descend
پيش بينی قطعی (يقينی) deterministic forecast
شبنم dew
نقطه شبنم dew point
بادررو diabatic
معادله فرایابی diagnostic equation
تحلیل ابعادی dimensional analysis
روزانه diurnal
واگرایی divergence
سوی جریان، جریانسو downstream
ریزباران، نرمه باران drizzle
قطره drop
قطرک، ریز قطره droplet
خشکسالی، بی بارشی drought
فرایند بی دررو خشک dry-adiabatic process
گرد و خاک، گرد و غبار dust
تنوره دیو dust devil
توفان گرد و خاک، توفان خاک dust storm
   
  E
پیچک eddy
سامانه پیش بینی همادی ensemble forecasting system
عضو سامانه همادی ensemble member
ترازمندی، تعادل equilibrium
دمای هم ارز equivalent temperature
تبخیر evaporation
تبخیرسنج evaporimeter
انبساط expansion
رخداد فرین، رخداد حدی extreme event
مقدار فرین، مقدار حدی extreme value
چشم توفان eye of the storm
   
  F
ویژگی، سيما (ویژگی جوی، سیمای جوی) feature (atmospheric feature)
پالایه filter
پالاییده filtered
پالایش filtering
حدس اوليه first guess
شارش flow
شاره fluid
شار flux
مه fog
مه رقیق، تُنُک مه fogbow
تعدیل مه، مه زدایی fog modification
پیش بینی forecast
پیش بین forecaster
همرفت آزاد free convection
تراز یخبندان freezing level
مالش، اصطکاک friction
جبهه front
جبهه زایی frontogenesis
برفک، هَسَر frost 1
یخبندان frost 2
   
  G
گردش کلی general circulation
هواشناسی عمومی general meteorology
زمینگرد geostrophic
ارتفاع ژئوپتانسیلی geopotential height
یخچال glacier
مدل تمام كره ای، مدل جهانی global model
شيو، گرادیان gradient
گویچه برف graupel (snow pellets)
گرانش gravitation
گرانی، شتاب گرانی gravity
اثر گلخانه ای greenhouse effect
شبکه grid
گام شبكه grid length
نقطه شبكه grid point
تفکیک شبکه grid resolution
   
  H
تگرگ hail
تگرگ زدایی hail suppression
دانه تگرگ hailstone
غبارمه haze
آب گریز hydrophobic
نم سنج، رطوبت سنج hygrometer
نمگیر، آب دوست hygroscopic
   
  I
یخزنی (یخزنی هواپیما) icing (aircraft icing)
شرايط آغازين initial condition
آغازگری initialization
درونداد input
ناپایداری instability
درونیابی interpolation
وارونگی (دمایی) inversion
همدرگاشت، هم آنتروپی isentropic
همفشار isobar
هم چگالی isopycnic
تكراری (روشی برای حل عددی یک معادله) iterative
   
  K
باد کوهدشت، باد فروشیب katabatic wind
   
  L
آهنگ کاهش laps rate
گرمای نهان latent heat
تراز level
تابع درستنمایی likelihood function
آذرخش، برق lightning
مدل منطقه محدود limited area model
پیش بینی بلند مدت long-range forecast
   
  M
دریایی marine
ابر دریایی maritime cloud
بیشینه maximum
میانگین خطای مطلق mean absolute error (MAE)
فشار تراز میانگین دریا mean sea level pressure
پیش بینی میان مدت medium-range forecast
میان سپهر mesosphere
خردهواشناسی، هواشناسی خرد مقیاس micrometeorology
خردمقیاس microscale
کمینه minimum
مه رقیق، تُنُک مه mist (mistbow)
لایه آمیخته mixed layer
پيكربندی مدل model configuration
نم، رطوبت moisture
تکانه momentum
   
  N
ابر باراپوشنی nimbostratus cloud
شبانه nocturnal
نوفه noise
ناواگرایی non-divergence
تراز ناواگرا non-divergent level
حال بینی nowcasting
هسته بندی nucleation
هسته nucleus
عددی numerical
پیش بینی عددی وضع هوا Numerical Weather Prediction (NWP)
   
  O
تحليل عينی objective analysis
دیدبانی observation
دیدبان observer
جبهه بندآمده occluded front
بندآیی occlusion
درونیابی بهینه optimum interpolation
ابر کوهساری orographic cloud
برونداد output
تمام ابری overcast
   
  P
اقیانوس آرام Pacific ocean
دیرینه اقلیم شناسی paleoclimatology
فراسنج parameter
فراسنج سازی parameterization
فشار جزیی partial pressure
گرته، گرده، الگو pattern
حضیض خورشیدی، فیرون خورشیدی perihelion
یخبندان ماندگار permafrost
پريشيدگی perturbation
لایه مرزی سیاره ای Planetary Boundary Layer (PBL)
دوره پُربارش pluvial period
قطبی polar
پس پردازش post processing
پتانسیل potential
دمای پتانسیلی potential temperature
تاوایی پتانسیلی potential vorticity
فشار pressure
آب بارش شو precipitable water
تابع چگالی احتمال probability density function (PDF)
فرایند process
بارش precipitation
اهنگ بارندگی precipitation rate
پیش بینی prediction
فرایاب، پیش یاب predictor
پیش بینی احتمالاتی probabilistic forecast
نيمرخ، نمايه profile
معادله پیش یابی prognostic equation
موج پیشرو progressive wave
انتشار propagation
بی دررو وار، بی دررو نما pseudo-adiabat
   
  Q
تقریب زمینگرد quasi-geostrophic
   
  R
رادار radar
تابایی radiance
تابش radiation
مه تابشی radiation fog
تابش سنج radiometer
رادیوگمانه radiosonde
بارش سنج rain gauge (rain gage)
رنگین کمان rainbow
قطره باران raindrop
بارندگی rainfall
آهنگ بارندگی rainfall rate
كاتوره ای random
بافت نگاشت رتبه ای rank histogram
رادیوگمانه باد rawinsonde
بازتاب reflection
بازتابیدگی، بازتابایی reflectivity
حالت (رژيم) regime
تاوایی نسبی relative vorticity
روش واهلش relaxation method
تفکیک (تفكيك شبكه) resolution (grid resolution)
مدل منطقه ای regional model
فرایند برگشت پذیر reversible process
پُشته ridge
یخزده rime
امواج راسبی Rossby waves
چارچوب مرجع چرخان rotation system of coordinates
   
  S
توفان شن sandstorm
هواشناسی ماهواره ای satellite meteorology
اشباع، سیری saturation
آهنگ کاهش (دما) بی دررو اشباع saturation adiabatic lapse rate
پراکندگی، پراکنش scattering
طرحواره scheme
پیش بینی کوتاه مدت short-range forecast
رگبار shower
برفابه sleet
غبار دودمه smaze
مِه دود smog
دود smoke
هموارسازی smoothing
برف snow
بلورهای برف snow crystals
پرک برف، پره برف snow flake
گویچه برف snow pellets (graupel)
دمای خاک soil temperature
پایای خورشیدی، ثابت خورشیدی solar constant
سیملوله solenoid
حل شده solute
حلال، حل کننده solvent
سونار sonar
گمانه زنی sondage (sounding)
دوده soot
گمانه زنی sounding (sondage)
گرمای ویژه specific heat
رطوبت ویژه specific humidity
حجم ویژه specific volume
پراكنش spread
خط تُندوزه squall line
پایداری stability
پایدار stable
حالت (وضعيت) state
پایداری ایستا static stability
مانا stationary
پایا steady
بخار آب steam
توفان storm
چینه بندی stratification
ابر پوشن کومه ای stratocumulus cloud
پوشن ایست stratopause
پوشن سپهر stratosphere
ابر پوشنی stratus cloud
تحليل ذهنی subjective analysis
تصعید sublimation
فرونشینی subsidence
پرفشار جنب حاره ای، پرفشار بَر حاره ای subtropical high
انقلاب تابستانی summer solstice
لک خورشید sunspot
آب ابَرسرد supercooled water
ابَر سیری، فوق اشباعی، ابَر اشباعی supersaturation
لایه سطحی surface layer
همدید، همدیدی synoptic
تحلیل همدید synoptic analysis
هواشناسی همدیدی synoptic meteorology
سامانه system
   
  T
دما temperature
گرایش tendency
تابش زمین، تابش زمینی terrestrial radiation
همرفت گرمایی thermal convection
پرفشار گرمایی thermal high
کم فشار گرمایی thermal low
باد گرمایی thermal wind
نمودار ترمودینامیکی thermodynamic diagram
دماسنج thermometer
ضخامت thickness
تندر، رعد thunder
توفان تندری thunderstorm
کشند tide
دیوباد (، پیچند) tornado
باد بسامان، باد تجارتی trade wind
داده های (دوره) آموزشی training data (period)
دوره آموزش training period
چرخند حاره ای tropical cyclone
وردایست tropopause
وردسپهر troposphere
ناوه trough
خطای سرزنی truncation error
تلاطم turbulence
تیفون typhoon
   
  U
تابش فرابنفش ultraviolet radiation
عدم قطعيت uncertainty
ناپایدار unstable
نقشه تراز بالا upper-level chart
مه فراشیبی، فراشیب مه upslope fog
رو به جریان، پاد جریانسو upstream
رو به باد، پادبادسو upwind
اقلیم شهری، آب و هوای شهری urban climate
   
  V
باد دره valley wind
فشار بخار vapor pressure, vapour pressure
پیشگردی veering
راستی آزمایی verification
قائم vertical
میلابی virga
دمای مجازی virtual temperature
وشكسانی viscosity
تاوه vortex
تاوایی vorticity
   
  W
ابر گرم warm cloud
جبهه گرم warm front
قطاع گرم warm sector
گرمایش warming
محتوای آب water content
ارزش آبی برف، آب برابر برف water equivalent of snow
وضع هوا weather
نقشه وضع هوا، نقشه هواشناسی weather map
تعدیل وضع هوا weather modification
دمای تر wet-bulb temperature
گردباد whirlwind
باد wind
بادنگار wind recorder
گلباد wind rose
برش باد wind shear
کشش باد wind stress
سمت رو به باد windward side
انقلاب زمستانی winter solstice
سازمان جهانی هواشناسی WMO (World Meteorological Organization)
   
  Z
سرسو، سمت الرأس zenith
باد زناری zonal wind
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
نقشه های فعلی جو

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم!؟


حرکت بادهای کره زمین

پرتال سایتهای هواشناسی

انیمیشن ابرهای 24 ساعت گذشته


 

پیش بینی 5 روزه برای گراش.
پیش بینی فصلی

.

http://www.cosie-sip.ynu.ac.jp/wp-content/themes/ynu/img/logo_jam.png

Image result for ECMWF

  

    http://wmc.meteoinfo.ru/templates/meteoinfo/images/inner_logo_en.gif   
logo
http://www.metoffice.gov.uk/webfiles/1502355553835/images/mo_logo_white_background.png
Image result for wmic SEOUL
http://www.cptec.inpe.br/~rwww1/common/img/logo_cptec.png
.